Digital strategi

En tydligt formulerad strategi är grunden för att skapa en lyckad närvaro på webben. Med en medveten digital strategi ser vi till att er verksamhet uppnår de mål vi tillsammans satt upp för er digitala kommunikation.

  • Nulägesanalys

    Genom djupgående samtal tillsammans med er skapar vi oss en ökad förståelse för ert företaget och er organisation.

  • Strategiformulering

    Strategiformuleringen har sin utgångspunkt i slutsatserna från analysarbetet. Var är ni idag, var vill ni vara och med vilket syfte?

  • Idéarbete

    Hur når vi dit strategiformuleringen pekar? Vi formulerar här de övergripande idéerna för hur lösningen ska se ut och fungera.

Strategin är central för en lyckad digital satsning

En välformulerad och definierad strategi är central för att lyckas på den digitala marknaden. Strategiarbetet ger oss den insikt och analys vi behöver för att med ett innovativt tankesätt kunna göra just din satsning framgångsrik. Detta initiala arbete ger både er och oss den allra bästa starten in i det framtida projektet, vilket är av stor betydelse för satsningens affärsnytta och avkastning.

Vi på Bluerange rekommenderar alltid att varje nytt projekt börjar med en nulägesanalys. I denna initiala analys skapar vi oss en ökad och objektiv förståelse för företaget och organisationen för att kunna förstå och ha en gemensam syn på projektet och dess förutsättningar. Vi vill utforska övergripande affärsmål, behov och målgrupp samt identifiera eventuella problem och utmaningar som företaget står inför. Denna nulägesanalys sker under ett eller flera tillfällen mellan vår projektgrupp och relevanta personer i er organisation.

Med utgångspunkt i den samlade mängden research och data från analysarbetet skapar vi en strategiformulering. Denna formulering blir till slutsatser om var företaget är idag, vart företag vill och i vilket syfte. Här är det väsentligt att alla inblandade ställer sig bakom den framtagna planen och är beredda att arbeta mot ett gemensamt mål. 

Hur når vi dit strategiformuleringen pekar då? I idéarbetet formulerar projektgruppen de övergripande idéerna för hur lösningen ska se ut och fungera, baserat på tidigare formulerad strategi såväl som den samlade mängden information kommen ur nulägesanalysen. Denna konceptfas definierar val av digital kanal, funktionalitet, grafiskt och språkligt uttryck, innehållsspecifikation samt flertalet andra komponenter relevanta för lösningen.